Om autismspektrumtillstånd (AST)

Villbergsgruppens huvudsakliga målgrupp är människor med autismspektrumtillstånd (AST). AST har en neurobiologisk grund och påverkar hjärnans sätt att hantera och bearbeta information. Personer med autism har ofta begränsningar i det sociala samspelet och svårigheter i kommunikationen med omvärlden.

Autismspektrumtillstånd – AST – är ett samlingsnamn för flera olika autismdiagnoser. Begreppet innefattar diagnoser kring t.ex autism och autismliknande tillstånd samt Aspergers syndrom.

Autism är i grunden en utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning som visar sig i hur människor uppfattar omvärlden och kommunicerar med andra. 

Kommunikation och samspel

Ett av huvudsymtomen vid autismspektrumtillstånd är upplevda svårigheter till socialt samspel. Personer med AST-diagnos har inte alltid förmågan att läsa av och förstå andras tankar och känslor, inte heller att förutse vad som kommer härnäst. 

Det kan också upplevas svårt att förstå ”osynliga” sociala regler, att ta kontakt på ett förväntat sätt eller att inleda eller avsluta samtal. 

Socialt samspel behöver inte alltid hänga ihop med socialt intresse. Många med autismspektrumstillstånd har ett starkt socialt intresse, men kan ändå ha svårt att umgås och få vänner. Barn med autism föredrar ibland vuxnas sällskap framför umgänget med andra barn.

Barn med autismspektrumtillstånd kan vara sena i utveckling av talet, men när det väl kommer brukar utvecklingen gå snabbt. Ofta är då språket mer vuxet än hos andra barn. Däremot är ofta språkförståelsen och tolkningen mera bokstavlig med svårigheter att förstå ironi och undermeningar. Även kroppsspråk, ögonkontakt och annan ordlös kommunikation är svåra för många med autism att uppfatta och använda på ett förväntat sätt.

Personer med autismspektrumtillstånd kan också ha svårt att svara på öppna frågor och berätta fritt. De berättar antingen fåordigt eller omständligt.

Begränsade beteenden, intressen och aktiviteter

Både barn och vuxna med autismspektrumtillstånd har ofta begränsad variation i sina beteenden, aktiviteter och intressen

Upprepade rörelser som gungande med kroppen eller viftande med händer eller fingrar är vanliga mönster hos människor med autism.

Många har avancerade specialintressen, ofta inom områden med exakta faktakunskaper. Intressena är ofta intensiva och med starkt fokus på detaljer. Inte sällan ägnas så mycket tid åt intresset att det inkräktar på andra aktiviteter.

Att starkt hålla fast vid rutiner och ritualer är vanligt hos människor med autismspektrumtillstånd. Ibland kan små förändringar i välkända miljöer upplevas svåra att hantera vilket kan leda till utagerande av olika slag. 

Orsaker till autismspektrumtillstånd

Autismspektrumtillstånd innebär avvikelser i vissa delar av centrala nervsystemet som leder till en nedsatt eller annorlunda funktion inom några av hjärnans kognitiva funktioner.

Sannolikt finns flera biologiska faktorer bakom autismspektrumtillstånd. Orsakerna kan vara  genetiska, och därmed medfödda, men autismspektrumtillstånd kan i vissa fall också bero på skador eller sjukdomar under graviditeten och förlossningen.

Symtom på autismspektrumtillstånd upptäcks ofta redan i barndomen, men blir tydligt märkbara först i skolåldern eller senare när förväntningar kring social förmåga överstiger vad individen kan prestera.

AST-diagnoser var tidigare ovanliga men i takt med att kunskaperna ökar har man kunnat upptäcka fler personer med autismspektrumtillstånd. Cirka 1-2 procent av Sveriges befolkning bedöms ha någon form av autismspektrumtillstånd.

Läs mer om autism på Autism- och Aspergerförbundets webbplats »