Välkommen till Villbergastaden

I Villbergastaden erbjuds boende och skola i lugn miljö för ungdomar, unga vuxna och vuxna som behöver extra stöd i tillvaron. Villbergagruppen erbjuder insatser i form av HVB- och stödboende men också LSS-boende, grundskola och psykiatrisk öppenvård.

Läs mer om Villbergagruppen

HVB-hem

Familjecenter för ungdomar och unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsvariationer. 

Läs mer

Skola

Fristående grundskola åk 7-9 med inriktning mot elever som är i behov av särskilt stöd. 

Läs mer

LSS-boende

Serviceboende med stöd och omsorg utifrån den boendes behov och förutsättningar. 

Läs mer

Stödboende

Stödboende i egen lägenhet för unga vuxna som behöver stöd för att bli så självständiga som möjligt.

Läs mer

Kulabodan – nu en del av Villbergagruppen

Villbergagruppen har förvärvat HVB-hemmet Kulabodan utanför Skövde. En väletablerad verksamhet som erbjuder vård och behandling för ungdomar 10-18 år med djupgående psykiska störningar och/eller omfattande social problematik.

Vi hälsar Kulabodan välkommen till Villbergastaden!

Läs mer

Kulabodan söker nya medarbetare

Kulabodan HVB-hem utanför Skövde är ett hem för vård eller boende för ungdomar med djupgående psykiska störningar och/eller omfattande social problematik. För att kunna möta våra boende på bästa sätt söker vi just nu behandlingsassistenter. Läs mer om de lediga tjänsterna.

Till lediga tjänster

Svartnäsgården - för män med beroendeproblematik

Svartnäsgården utanför Falun är en ny medlem av Villberga-familjen. Här erbjuds män i åldrarna 21-60 år stöd och behandling för sina missbruks- eller beroendeproblem.

En gedigen manualstyrd 12-stegsbehandling lägger grunden för vår verksamhet. Svartnäsgården erbjuder dock även kompetens och metoder för att att bearbeta kriminalitet, trauma- och medberoendeproblematik.

Med samlad kunskap och gedigen erfarenhet möter vi människan som kommer till oss med kärlek, värme och engagemang.

Läs mer

Modell

Duvgården HVB - trygg miljö för unga kvinnor med psykosociala problem

I juni 2021 utökades Villbergagruppen med ytterligare en verksamhet i och med förvärvet av Duvgården HVB. Ett HVB-hem, beläget i Tärnsjö, med utredning, behandling och eftervård av unga kvinnor med psykosociala svårigheter som tagit sig uttryck i bland annat missbruk och kriminalitet.

Övertagandet har inneburit fördelar för båda parter. Villbergagruppen ges kunskaper kring missbruk samt möjlighet att ta emot en målgrupp vi tidigare inte kunnat hjälpa. Duvgården ges kompetens kring NPF men också tillgång till Villbergagruppens stödfunktioner runt exempelvis kvalitet och HR.

Läs mer om Duvgården HVB

Villbergagruppen har förvärvat Russinbacken

Villbergagruppen förvärvade i november 2021 Russinbacken AB, en väletablerad aktör som bedriver vård för missbrukande killar i åldrarna 16-20 år.

Russinbacken har två enheter. Den ena – Russinbacken – ligger i Långshyttan, den andra – Druvbacken – samt tillhörande stödboende och familjehemsmöjligheter finns i Gävle.

Tillsammans kan vi fortsättningsvis utveckla vårdalternativ för samsjuklighet, främst gällande autism och missbruk för en målgrupp som idag har svårt att ta till sig vården i de traditionella behandlingsformer som finns att tillgå.

Läs mer

Vi möter gärna människor med autismspektrumtillstånd – AST

En av Villbergagruppens målgrupper är människor med autismspektrumtillstånd (AST). Många av våra boende och elever har också någon form av tilläggsdiagnos.

AST har en neurobiologisk grund och påverkar hjärnans sätt att hantera och bearbeta information. Människor med autism har ofta begränsningar i det sociala samspelet och svårigheter i kommunikationen med omvärlden.  

I Sverige har 1-2% av befolkningen en AST-diagnos. Det är väsentlig vanligare med AST hos pojkar än hos flickor.

Läs mer om Autism

Hjärnan

Modell

Tillsammans skapa förutsättningar till ett meningsfullt liv

Vår pedagogik bygger på tydlighet, förutsägbarhet och kontinuitet där varje individ, utifrån egna förutsättningar, kan finna trygghet genom att förstå och förutse sin vardag.

Med lyhördhet och delaktighet formar vi en verksamhet som utgår från individuella styrkor, intressen och drömmar.

Läs mer