Välkommen till Villbergastaden

I Villbergastaden erbjuds boende, behandling och skola i lugn miljö för ungdomar, unga vuxna och vuxna som behöver extra stöd i tillvaron. Villbergagruppen erbjuder insatser i form av HVB- och stödboende men också LSS-boende, grundskola och boende i familjehem

Läs mer om Villbergagruppen

HVB-hem

Våra HVB-hem ger en trygg utgångspunkt för ungdomar och vuxna med funktionsvariationer och/eller missbruksproblematik. 

Läs mer

Skola

Bergtallens skola utanför Enköping är en fristående grundskola åk 7-9 med inriktning mot elever som är i behov av särskilt stöd. 

Läs mer

LSS-boende

Villbergagruppens LSS-boende är ett serviceboende med stöd och omsorg utifrån den boendes behov och förutsättningar. 

Läs mer

Stödboende

I Gävle och Enköping erbjuds stödboende i egen lägenhet för unga vuxna och vuxna som behöver stöd på vägen mot ett självständigt liv.

Läs mer

Familjehem

Villbergsgruppens familjehem tar emot barn och ungdomar som av olika anledningar behöver bo någon annanstans än i sitt egna hem. 

Läs mer

För människor som behöver stöd i tillvaron

Villbergagruppen tar ett helhetsgrepp för att möta människor som av olika orsaker behöver stöd i tillvaron. På våra enheter runt om i Sverige erbjuds boende, behandling och individanpassat stöd på vägen mot ett meningsfullt liv.

Läs mer

Modell

Tillsammans skapa förutsättningar till ett meningsfullt liv

Vår pedagogik bygger på tydlighet, förutsägbarhet och kontinuitet där varje individ, utifrån egna förutsättningar, kan finna trygghet genom att förstå och förutse sin vardag.

Med lyhördhet och delaktighet formar vi en verksamhet som utgår från individuella styrkor, intressen och drömmar.

Läs mer

Hjärnan

Vi möter gärna människor med autismspektrumtillstånd – AST

En av våra viktigaste målgrupper är människor med autismspektrumtillstånd (AST). Många av våra boende och elever har också någon form av tilläggsdiagnos.

AST har en neurobiologisk grund och påverkar hjärnans sätt att hantera och bearbeta information. Människor med autism har ofta begränsningar i det sociala samspelet och svårigheter i kommunikationen med omvärlden.  

I Sverige har 1-2% av befolkningen en AST-diagnos. Det är väsentlig vanligare med AST hos pojkar än hos flickor.

Läs mer om Autism

Missbruksbehandling anpassad efter varje individ

Flera av våra verksamheter tar emot människor som av olika anledningar hamnat i ett missbruk.

För att kunna möta dessa människor och nå ett varaktigt resultat använder vi oss av ett brett spektra av behandlingmetoder. 12-stegmodellen, med anpassningar utifrån målgrupp och individ, lägger grunden för flera av våra behandlingsprogram.

Läs mer om missbruksbehandling

Nyheter från Villbergagruppen

Kulabodan – nu en del av Villbergagruppen

Villbergagruppen har förvärvat HVB-hemmet Kulabodan utanför Skövde. En väletablerad verksamhet som erbjuder vård och behandling för ungdomar 10-18 år med djupgående psykiska störningar och/eller omfattande social problematik.

Vi hälsar Kulabodan välkommen till Villbergastaden!

Läs mer

Stödboende i både Enköping och Gävle

Villbergagruppen erbjuder stödboende i egen lägenhet för unga vuxna som behöver stöd på vägen ut i livet. Stödboende erbjuds för närvarande på två orter. Vi har tio lägenheter runt samma gård i centrala Enköping med koppling till gemensamhetslägenhet och stöd från kvalificerad personal. På bekvämt avstånd från Druvbacken HVB erbjuds också fyra utslussningslägenheter i Gävle.

Läs mer

Villbergagruppen har förvärvat Russinbacken

Villbergagruppen AB har den 12 november 2021 förvärvat Russinbacken AB.
Russinbacken bedriver vård för missbrukande killar i åldrarna 16-20 år och finns lokaliserat i Långshyttan utanför Hedemora samt i Gävle.

Läs mer