Välkommen till Villbergastaden

I Villbergastaden erbjuds boende och skola i lugn miljö för ungdomar, unga vuxna och vuxna som behöver extra stöd i tillvaron. Villbergagruppen erbjuder insatser i form av HVB- och stödboende men också LSS-boende, grundskola och psykiatrisk öppenvård.

Läs mer om Villbergagruppen

HVB-hem

Familjecenter för ungdomar och unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsvariationer. 

Läs mer

Skola

Fristående grundskola åk 7-9 med inriktning mot elever som är i behov av särskilt stöd. 

Läs mer

LSS-boende

Serviceboende med stöd och omsorg utifrån den boendes behov och förutsättningar. 

Läs mer

Stödboende

Stödboende i egen lägenhet för unga vuxna som behöver stöd för att bli så självständiga som möjligt.

Läs mer

Helhetsgrepp kring autismspektrumtillstånd

Villbergagruppen tar ett helhetsgrepp för att möta människor med autismspektrumtillstånd. I vår egen Villbergastad erbjuds boende och elever individanpassat stöd, utbildning och åtgärder på vägen mot ett meningsfullt liv.

Läs mer

Modell

Tillsammans skapa förutsättningar till ett meningsfullt liv

Vår pedagogik bygger på tydlighet, förutsägbarhet och kontinuitet där varje individ, utifrån egna förutsättningar, kan finna trygghet genom att förstå och förutse sin vardag.

Med lyhördhet och delaktighet formar vi en verksamhet som utgår från individuella styrkor, intressen och drömmar.

Läs mer

Stödboende - en pusselbit vi tidigare saknat

Under våren 2021 har Villbergastaden "byggts ut" och erbjuder nu även möjligheter till stödboende för ungdomar i åldrarna 17-20 år. 

Stödboendet ger ett boendealternativ för unga vuxna som är redo att börja träna på att bo själva eller för att inventera stödbehov inför ett framtida boende enligt LSS eller insatser genom boendestöd.

Läs mer

Modell

Duvgården HVB - trygg miljö för unga kvinnor med psykosociala problem

I början av juni utökades Villbergagruppen med ytterligare en verksamhet i och med förvärvet av Duvgården HVB ca 7 mil norr om Enköping. Ett HVB-hem med utredning, behandling och eftervård av unga kvinnor med psykosociala svårigheter som tagit sig uttryck i bland annat missbruk och kriminalitet.

Övertagandet innebär fördelar för båda parter. Villbergagruppen ges kunskaper kring missbruk samt möjlighet att ta emot en målgrupp vi tidigare inte kunnat hjälpa. Duvgården ges kompetens kring NPF men också tillgång till Villbergagruppens stödfunktioner runt exempelvis kvalitet och HR.

Duvgården kommer att fortsatta sin verksamhet under befintligt namn i sina nuvarande lokaler i Tärnsjö.

Läs mer om Duvgården HVB

Hjärnan

Vi möter gärna människor med autismspektrumtillstånd – AST

Villbergagruppens huvudsakliga målgrupp är människor med autismspektrumtillstånd (AST). Många av våra boende och elever har också någon form av tilläggsdiagnos.

AST har en neurobiologisk grund och påverkar hjärnans sätt att hantera och bearbeta information. Människor med autism har ofta begränsningar i det sociala samspelet och svårigheter i kommunikationen med omvärlden.  

I Sverige har 1-2% av befolkningen en AST-diagnos. Det är väsentlig vanligare med AST hos pojkar än hos flickor.

Läs mer om Autism