Kartläggning nödvändig för att förstå

Hela vårt arbete bygger på att genom noggrann kartläggning lära oss förstå hur våra boende tänker och fungerar. Kartläggningen är en fortgående process som påbörjas redan i den inledanda kontakten och som sedan följer våra boende under hela sin vistelse hos oss.

En inledande informationsinsamling görs redan i de första kontakterna med sökande och anhöriga. Underlag från intervjuer och observationer analyseras och läggs till grund för en handlingsplan.

Kartläggningen omfattar individuella behov och förutsättningar men också intressen, drömmar och vad den sökande betraktar som ett meningsfullt liv.

Analysen omfattar synliga beteenden men också bakomliggande orsaker. Förståelse kring bakgrunden förbättrar förutsättningarna för att finna åtgärder som kan vara till hjälp i den fortsatta behandlingen.

Uppföljning - nästa steg i kartläggningen

Handlingsplanen kring individen innefattar tidsbedömda utvärderingar av arbetet och ställda hypoteser för att fortlöpande kunna justera och anpassa behandling och förhållningssätt.

Kartläggningsprocessen upphör på så vis aldrig utan fortsätter under hela behandlingstiden i ett cykliskt förlopp.

”Jag är övertygad om att den enda verkliga möjligheten att hjälpa andra människor är genom att utvidga och utveckla vår egen förståelse av dem och - vilket är lika viktigt - att visa vår förståelse på ett sätt som utvidgar deras egen medvetenhet och förståelse av sig själva så att de kan acceptera och respektera sig själva som de är”

EMELIE KINGE
Empati hos vuxna som möter barn med särskilda behov
Studentförlaget (2000)

Kartläggningsprocessen

1. Samla information

2. Analysera och skapa hypotes

3. Handlingsplan

4. Handling

5. Tidsbestämd utvärdering