Villbergagruppens missbruksbehandling

Flera av våra verksamheter tar emot människor som av olika anledningar hamnat i ett missbruk. För att kunna möta dessa människor och nå ett varaktigt resultat använder vi oss av ett brett spektra av behandlingmetoder. 12-stegmodellen, med anpassningar utifrån målgrupp och individ, lägger grunden för flera av våra behandlingsprogram.

Individanpassad behandling

Ålder, beroendenivå och andra bakomliggande faktorer gör det nödvändigt att anpassa behandlingsformerna vid våra enheter till enskilda individer.

Grunderna ligger ofta i den välbekanta 12-stegsmodellen men använder oss även av KBT-inslag, MI, relationellt och mentaliserande arbete samt av olika former av familj- och nätverksarbete.

I grupp eller individuellt

12-stegmodellen utgår ofta från arbete i grupp där gruppdynamiken anses vara det som driver processen framåt. Forskning visar dock samtidigt att vissa moment - framförallt vid behandling av ungdomar – är bättre lämpade att hanteras individuellt snarare än kollektivt.

På Russinbacken – vars målgrupp är ungdomar från 16-20 år – har vi anpassat vissa delar av programmet till deltagarnas utvecklingsnivå. Dessa moment utförs som regel enskilt. Detta har lett till förbättringar även på de delar som utförs på gruppnivå.

Primär och förlängd behandling

Mycket av behandlingen utgår ifrån MI-samtal där fokus ligger på hjälp till självhjälp. Vi arbetar ofta mentaliserande för att få ungdomarna att se sig själva utifrån hur omvärlden uppfattar deras beteende.

I primärbehandlingen finns ett starkt fokus på att släcka dåliga beteenden, på ADL-träning samt på att nå en bättre psykisk och fysisk hälsa.

Efter avslutad primärbehandling finns det möjlighet att fortsätta arbetet inom den förlängda behandlingen på Druvbacken HVB. Förlängd behandling ger deltagarna möjligheter att visa och tillämpa framsteg som gjorts under den primära behandlingen.

Under tiden på Druvbacken ges ökad frihet under eget ansvar i kombination med meningsfull sysselsättning på dagtid. I en individuell planering skapas möjligheter till skolgång eller praktik i syfte att samla referenser inför framtida arbetssökningar. Dagsysselsättning kombineras med praktisk ADL-träning för att lägga grunden för ett självständigt liv.

Utslussning

Efter den förlängda behandlingen erbjuds möjligheter till utslussning via stödboende. Stödboendet innebär att bo självständigt med visst stöd och fortsatt koppling till eftervården vid Druvbackens HVB.

Vi erbjuder även placering i förstärka familjehem, trygga boenden i stabila familjekonstellationer med gedigen erfarenhet av olika problembeteenden som mäktar med impulsiva och destruktiva mönster och som står kvar när det blåser som värst. Familjen ges stöd av alkohol- och drogterapeut som ger regelbunden handledning i syfte att förhindra sammanbrott.

 

 

Kort om 12-stegsmodellen

Tolvstegsbehandling enligt Minnesotamodellen har djupa rötter och har legat till grund för  behandlingsmetoder som tillämpas bland annat inom Anonyma Alkoholister (AA) och Anonyma Narkomaner (NA). Behandlingen bygger på antagandet att alkoholberoende är en kronisk sjukdom som inte kan botas men som kan hejdas genom helnykterhet. Arbetet utförs i grupp där personer med alkohol- och/eller drogproblem möter och ger stöd åt andra andra i samma situation.

Självinsikt en viktig utgångspunkt

Behandling enligt 12-stegmetoden syftar till att ge människor med missbruksproblem insikt om orsaken till beroendet men också om dess negativa konsekvenser. En grundläggande princip är att beroendet ses som ett kroniskt sjukdomstillstånd där individen inte har ansvar för själva sjukdomen men däremot för sitt eget tillfrisknande. 

Behandling i grupp

Tolvstegsbehandling sker i grupp tillsammans med andra i samma situation. Deltagarna delar sina erfarenheter för att skapa förståelse för vars och ens livssituation och hjälper sig själva och andra att bibehålla sin nykterhet. Arbetet leds av erfarna alkohol- och drogterapeuter.

Behandling i flera steg

Processens inledande steg syftar till att ge deltagarna insikt om sin sjukdom, finna hopp och kraft för en förändring och ta beslut om att göra denna förändring. Först därefter kan de påföljande stegen påbörjas.

Deltagarna arbetar med skriftliga uppgifter om sin livshistoria för att ge en bakgrund till missbrukets uppkomst. Slutsatserna redovisas inför gruppen.

Behandlingen innefattar även föreläsningar kring t.ex medicinska och psykologiska konsekvenser av ett beroende. Under behandlingstiden kan även anhöriga bjudas in för att berätta om sina upplevelser av den närståendes beroende.