Bergtallens skola

Vi erbjuder grundskola åk 7-9 med inriktning mot elever med behov av särskilt stöd.

MÅLGRUPP
Elever i behov av särskilt stöd

ÅRSKURS
7-9

Bakgrund

Bergtallens skola ligger utanför Grillby, ca 15 km ifrån Enköping. Skolan är en fristående grundskola åk 7-9 med inriktning mot elever som är i behov av särskilt stöd.

Skolan invigdes höstterminen 2004 utifrån ett uppdämt behov av undervisning till elever med olika typer av inlärningshinder eller sociala och interpersonella svårigheter. Gemensamt för våra elever är en historik av uppbrott från tidigare skolor där utanförskap, otrygghet och upplevd brist på kontinuitet har skapat en negativ uppfattning om skolan.

Eleverna är i huvudsak i högstadieåldern. Variationer förekommer dock med vissa överåriga elever. Eleverna är generellt svårbedömda när det gäller årskurs, då deras skolgång ofta varit mycket fragmentarisk och det finns en stor diskrepans mellan biologisk ålder och årskursrelaterad kunskapsnivå.

Eleverna har inlärningshinder, antingen utifrån neurologisk, psykiatrisk definition eller psykosociala svårigheter. Läs- och skrivproblematik förekommer frekvent, ofta även av dyslektisk karaktär.

Skolan

På Bergtallens skola finns plats för 12 elever. Samtliga elever har ett eget studierum och dator med olika specialpedagogiska program som talsyntes, träning av arbetsminne, stavningsprogram osv.

Vid skolstart läggs starkt fokus på att bygga upp en förtroendefull relation mellan pedagogisk personal och eleven med utgångspunkt från elevens intressen och förmågor.

Vi börjar med att hitta rätt nivå för eleven och bygger öar med lyckade upplevelser så att eleven känner att den kan. Ibland kan eleven ha svårt med motivationen och då arbetar vi med förstärkningsscheman för att hitta motivation.

Oftast sker undervisningen enskilt, men vi strävar efter att eleven skall kunna få sin undervisning i grupp. Historien har visat att vi lyckas få eleven att komma till skolan och att eleven lyckas uppnå mål i läroplanen. Vi har sällan problem med olovlig frånvaro och vi har en tät kontakt med elevens hem.

Samtliga som arbetar på skolan har lång erfarenhet av arbete med elever som har neuropsykiatriska funktionsvariationer. Personalen arbetar utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt.

Eleverna uttrycker ofta att de trivs i skolan, att det är lugnt, att man får hjälp och att man är glad att få en andra chans. Till verksamheten finns logoped, neuropsykolog, sjuksyster, kurator och läkare knutna. Skolan erbjuder undervisning i läroplanens samtliga ämnen.

På området finns en NO-stuga där huvuddelen av den praktiskt, laborativa delen av undervisningen genomförs. Vi har också en musikstuga och en slöjdsal.

Hemkunskapen genomförs i boendets kök och idrotten på olika ställen beroende på moment. Det kan vara träningslära på Magasinet eller simlära i badhuset, bollspel/redskapsgymnastik i Nordiahallen eller konditionsträning och orientering i den omgivande naturen.

”Vi lägger starkt fokus på att bygga upp en förtroendefull relation mellan pedagogisk personal och eleven med utgångspunkt från elevens intressen och förmågor”.

PER HJELLSTRÖM
Rektor, Bergtallens Skola