Bergtallens skola

Grundskola för 7-9

TRYGGHET

Tydlighet, Förutsägbarhet, Kontinuitet

KVALITET

Planering, Genomförande, Utvärdering

OMTANKE

Individens förutsättningar i fokus

Bakgrund

Bergtallens skola ligger utanför Grillby, ca: 15 km ifrån Enköping. Skolan är en fristående grundskola åk 7-9 med inriktning mot elever som är i behov av särskilt stöd.

Skolan startade höstterminen 2004 utifrån ett uppdämt behov av undervisning till elever med olika typer av inlärningshinder eller sociala och interpersonella svårigheter. Gemensamt för eleverna är en historia av olika uppbrott från tidigare skolor. Uppbrott, utanförskap och avsaknad av trygghet och kontinuitet har skapat en negativ uppfattning av skolan hos dessa elever.

Grundtanken med att starta Bergtallens skola var att tillgodose dessa elevers behov av trygghet, kontinuitet och att få dem att tycka det är kul att gå i skolan igen. 

Eleverna är i huvudsak i högstadieålder, variationer förekommer dock med vissa överåriga elever (extra år). Eleverna är generellt svårbedömda när det gäller årskurs, då deras skolgång ofta varit mycket fragmentarisk och det finns en stor diskrepans mellan biologisk ålder och årskursrelaterad kunskapsnivå.

Eleverna har uteslutande inlärningshinder, antingen utifrån neurologisk, psykiatrisk definition eller psykosociala svårigheter. Läs och skrivproblematik förekommer frekvent, ofta även av dyslektisk karaktär.

Skolan

Bergtallens skola har plats för 12 elever. På Bergtallens skola så har samtliga elever ett eget studierum och dator med olika specialpedagogiska program såsom talsyntes, träning av arbetsminne, stavningsprogram osv.

Inledningsvis handlar arbetet om att bygga upp en förtroendefull relation mellan pedagogisk personal och eleven. Vi bygger på elevens intressen och förmågor.

Vi börjar med att hitta rätt nivå för eleven och bygger öar med lyckade upplevelser så att eleven känner att den kan. Ibland kan eleven ha svårt med motivationen och då arbetar vi med förstärkningsscheman för att hitta motivation.

Oftast sker undervisningen enskilt men vi strävar efter att eleven skall kunna få sin undervisning i grupp. Historien har visat att vi lyckas få eleven att komma till skolan och att eleven lyckas uppnå mål i läroplanen. Vi har sällan problem med olovlig frånvaro och vi har en tät kontakt med elevens hem.

Samtliga som arbetar på skolan har lång erfarenhet av arbete med elever som har neuropsykiatriska funktionsvariationer. Personalen arbetar utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt.

Eleverna uttrycker ofta att de trivs på skolan, att det är lugnt, att man får hjälp och att man är glad att få en andra chans. Till verksamheten finns en logoped, neuropsykolog, sjuksyster, kurator och läkare knuten. Skolan erbjuder undervisning i läroplanens samtliga ämnen.

På området har vi en NO-stuga där huvuddelen av den praktiskt, laborativa delen av undervisningen genomförs. Vi har en musikstuga och en slöjdsal. Hemkunskapen genomförs i boendets kök. Idrotten genomförs på olika ställen beroende på moment. Det kan vara träningslära på Magasinet eller simlära i badhuset, bollspel/redskapsgymnastik i Nordiahallen eller konditionsträning, orientering i omgivande natur.

* Jag har tagit del av integritetspolicyn och samtycker till behandling av mina personuppgifter.

Kontaktperson: Katrin Idås
E-post: katrin.idas@villbergagruppen.se
Telefon: 073-622 95 20